Wettelijke disclaimer

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hanteren in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan ZuidWester design niet garanderen dat deze informatie compleet, accuraat en/of actueel is. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

 

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website kan daarom niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij ZuidWester design voordat u beslist of handelt.

 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ZuidWester design beheert, gemaakt en/of onderhouden. ZuidWester design aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van of gebruik van de inhoud van de gelinkte websites.

 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ZuidWester design.